Tähtis

E-kaubanduse Liidu internetilehekülje kasutustingimused

1. Üldtingimustes kasutatavad mõisted

  1. Liidu Internetilehekülg – internetilehekülg https://e-kaubanduseliit.ee/
  2. Sisu või materjal – internetileheküljel ja uudiskirjades esitatav autoriõigusega
    kaitstav kirjalik, heli-, pildi-, video- või muu teos
  3. Kasutaja – väljaande internetilehekülje külastaja ja/või sisu tarbija
  4. Uudiskirjad – kasutaja soovil e-mailiga saadetavad uudised.
  5. Liit – MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit (registrikood 80272391)

2 Üldine

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Liidu Internetileheküljel ja uudiskirjades esitatava sisu kohta.

Sisu ja kasutaja võimalused võivad erineda sõltuvalt sellest, millise tehnilise seadmega või millises geograafilises piirkonnas viibides kasutaja Liidu Internetilehekülge loeb.

Liidul on igal ajal õigus kasutustingimusi muuta seoses vajadusega sätteid täpsustada või viia kooskõlla tegelikkusega, samuti seoses õigusaktide muutuse, tehnilise arengu või teenuste arendamisega, tehes muutunud sõnastuses kasutustingimused lugejatele kättesaadavaks internetis.

Liit avaldab väljaannetes kasutajatele lugemiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks nii enda loodud materjali kui ka muude isikute loodud teoseid, mille avaldamise õiguse Liit on omandanud, samuti kasutajate endi poolt kommentaaride ja muul kujul saadetud kaastööd. Liit ei vastuta Liidu Internetileheküljel esitatud materjalidega seoses tekkivate võimalike kaudsete kahjude eest.

Liit teeb kõik endast oleneva, et Liidu Internetileheküljel avaldatu oleks kasutajatele kättesaadav, kuid ei taga seda olukordades, kus esineb häireid internetivõrgus, teostatakse hooldustöid, esineb internetivõrgu ülekoormus, vmt.

Juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimustes või õigusaktides sätestatud kohustusi, on Liidul õigus blokeerida kasutaja ligipääs sisule või võtta ära kasutajale antud mistahes muud õigused.

3 Autoriõigused

Sisu varalised autoriõigused kuuluvad Liidule, kui sisust ei tulene teisti. Materjali osas, millele suunatakse viidetes või internetilinkides kolmandate isikute internetilehekülgedele, kuuluvad autoriõigused reeglina vastavalt selle materjali juures toodud infole.

Liidule autoriõigusega kaitstava materjali saatmisega loovutab materjali saatja Liidule kõik sellega kaasnevad varalised autoriõigused tasuta, kui tasu maksmises ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud ning annab mittevaralistele isiklikele õigustele kogu maailmas kehtiva tagasivõtmatu litsentsi väljaandja kasuks, tähtajaga kuni nende õiguste kehtivuse lõpuni. Litsents hõlmab kõiki litsentseeritavaid õigusi, sealhulgas õigust materjali avaldada, levitada, muuta, tõlkida, pealkirjastada, ühendada muude autorite teostega, kasutada mistahes teises (meedia)vormis või eemaldada
avalikkusele kättesaadavatest allikatest. Liidul on piiramatu õigus nimetatud materjali suhtes saadud varalisi autoriõigusi edasi võõrandada ja anda mittevaraliste õiguste osas all-litsentse.

4 Materjalide refereerimine

Liit lubab Liidu Internetileheküljel ilmunud ja tasuta kättesaadavaid kirjalikke ja helilisi materjale refereerida järgmistel tingimustel:
– viidatavast materjalist võib refereerides kasutada kuni viis (5) lauset;
– refereeritud lausete juures peab olema viide Liidu Internetileheküljele ja link viidatava materjali veebiaadressile. Kui viidatav materjal pole internetis kättesaadav, peab link suunama aadressile https://e-kaubanduseliit.ee;
– nimetatud tingimustega mitte kooskõlas kasutamine on lubatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud Liidu loal.

Ülaltoodud reeglite rikkumisel on Liidul õigus saada materjalide refereerijalt tasu 200 eurot materjali lubamatu kasutamise eest ja 320 eurot korduva tingimusi eirava materjalide igakordse kasutamise eest.

5 Küpsised

Liidu Internetileheküljel kasutatakse küpsiseid, et muuta teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone lehekülje külastamisel. Täpsem info küpsiste kohta asub andmekaitsetingimustes.

6 Vaidlused

Kasutustingimuste kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendavad kasutajad ja väljaandja omavahelise kokkuleppe teel. Kasutustingimuste muutmise korral lähtutakse sellisest sõnastusest, mis kehtis lahendamist vajava asjaolu tekkimise
hetkel. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

7 Kontakt

Kontaktandmed, mida kasutades saab Liidu poole pöörduda autoriõiguse ja tehnilistes küsimustes, samuti kaebustega sisu osas, on leitavad aadressil https://e-kaubanduseliit.ee/kontakt/

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega