Juhendid
e-kauplejale

Vaata lähemalt

E-kaubandus on kauplemisviis

E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises keskkonnas ja ka lepingud pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel, füüsiliselt üheaegselt samas kohas viibimata. Et tagada eetiline ja seadustele vastav kauplemine interneti vahendusel, peab iga e-kauplus täitma allolevad nõuded.

Punkt 1

Ettevõtja peab avaldama tarbijale oma tõesed andmed nagu: ettevõtte nimi, asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda.

Punkt 2

Tarbijale tuleb selgelt kirjeldada ostuprotsessi ning e-kaupluses peavad olema tarbija jaoks kergesti märgatavas kohas müügitingimused. Oleme välja töötanud näidismüügitingimused, milles on kajastatud seadustes sätestatud miinimumnõuded, mis e-kauplejal tuleb kindlasti täita. Müügitingimused on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga kooskõlastatud ning neid võivad kasutada kõik soovijad.

Näidismüügitingimused EST

Näidismüügitingimused ENG

Näidismüügitingimused RU

Punkt 3

Tellimuse saamine tuleb e-kaupleja poolt viivitamatult kinnitada (automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument).

Punkt 4

E-kaupleja peab tarbijale teavitama müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.
Kauba hinna alandamise teates tuleb ära näidata hinna alandamisele eelnenud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul samas müügikohas kaupleja kohaldatud varasem hind.

Hinna avaldamise juhend

Punkt 5

Kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo. Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist.

Punkt 6

Tarbijale tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning kõik täiendavad veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muud kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal (postitasu tuleb esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem).

Punkt 7

Tarbijale peab arusaadav olema maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg).

Punkt 8

Taganemisõiguse olemasolu korral tuleb esitada selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning taganemisavalduse tüüpvorm vastavalt justiitsministri määrusele.

Taganemisavalduse tüüpvorm
Taganemise näidisjuhend

NB! Kui taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud, tuleb esitada teave selle kohta, et tarbijal taganemisõigus puudub, või kui tarbija võib oma taganemisõiguse kaotada, teave selle kohta, millistel asjaoludel taganemisõigus kaotatakse.

Punkt 9

Teave, kes kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud. Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise-eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.

Punkt 10

Kui tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab tagastamise kulud tarbija, tuleb e-kauplejal tagastada tellimisel tasutud asja kättetoimetamise kulu (juhul, kui see tellimusele lisandus). Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule. Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2.50 €, tuleb ühe toote tagastamise korral tagastada ka postikulu 1.25 € ulatuses.

Punkt 11

Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid (näiteks tootjagarantii), tuleb kirjeldada selle olemasolu ja tingimused.

Punkt 12

Tarbijale tuleb esitada teave pretensiooni esitamise õiguse, aja ja korra kohta.

Pretensiooni esitamise ja garantii ning kaebuse lahendamise juhend

Punkt 13

Tuleb kirjeldada ettevõttes rakendatav kaebuste lahendamise kord (näiteks teave kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta või konkreetse e-posti aadressi, kuhu oleks kõige mõistlikum kaebused esitada).

Punkt 14


Tarbijale tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise ja otseturustuse kohta.

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Andmekaitsetingimuste näidis EST

Andmekaitsetingimuste näidis ENG

Andmekaitsetingimuste näidis RU

Punkt 15

Ligipääsetavuse juhend

Punkt 16

Kliimamuutus puudutab meid kõiki ja on selle sajandi üks suurimaid väljakutseid. Kõige raskemate kliimamuutuse mõjude ärahoidmine nõuab ühist tegutsemist nii riikidelt, eraisikutelt kui ka äridelt. E-ärid on alati olnud uuendusmeelsed ja saavad olla ka siin eeskujuks teistele. Lisaks on kliimamuutuse lahenduseks vajalikul kasvuhoonegaaside heidete vähendamisel ka positiivseid mõjusid keskkonnale (näiteks värske õhk) ja ka e-äri majandustulemustele (näiteks energia kokkuhoid). Eesti E-kaubanduse Liit on kokku koondanud e-äri eri valdkondi puudutavaid punkte, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja jätkusuutlikku äri.

Juhendi saate alla laadida SIIN

Punkt 17

E-kaupleja annab tarbijale info võimaluse kohta pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused. Eestis on kohtuväline kaebusi lahendav organ Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Punkt 18

Kui ettevõtja on kauba maaletooja või pakendab kliendile kauba kilesse, pappi või mistahes teise pakendisse, tuleb liituda taaskasutusorganisatsiooniga, esitada pakendimassiaruandeid ning tasuda pakendiaktsiis.

Punkt 19

Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised. Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mida tuleb täita ning millest juhinduda vastavalt oma tegevusvaldkonnale:

Alkoholiseadus
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
Elektroonilise side seadus
Kaubamärgiseadus
Konkurentsiseadus
Käibemaksuseadus
Küberturvalisuse seadus
Maksukorralduse seadus
Pakendiaktsiisi seadus
Pakendiseadus
Reklaamiseadus
Tarbijakaitseseadus
Toiduseadus
Toote nõuetele vastavuse seadus
Tubakaseadus
Tulumaksuseadus
Turismiseadus
Töölepingu seadus
Võlaõigusseadus
Äriseadustik

Punkt 20

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostanud põhjaliku e-kaubanduse juhendi kauplejatele:

Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele

Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele Lisa 1. Kosmeetika toodete müük

Punkt 21

Andmekaitse Inspektsioon on koostanud põhjaliku juhendi turvalise e-poe loomiseks ja praktilise juhendi isikuandmete töötlejale:

Turvaline e-pood (3.01.2017)
Isikuandmete töötleja üldjuhend (31.05.2018)
Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses

Punkt 22

Toidu e-kaubandusega tegeledes tuleb oma tegevusest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit. Abistava juhendi leiad siit:

Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses

Punkt 23

Lisaks on olulised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused vastavalt ettevõtja tegevusvaldkonnale:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011 tarbija õiguste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul

Lisaks

Vaata siit lisaks ka 3-osalist webinari teemal “kuidas e-äriga alustada?”

“Osta ja kauple targalt, millised on peamised kohustused ja õigused?”

“E-kaubanduse trendid ja Turvaline Ostukoht”

“Ülepiiriline e-kaubandus”

E-kaubandus on kauplemisviis

E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises keskkonnas ja ka lepingud pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel, füüsiliselt üheaegselt samas kohas viibimata. Et tagada eetiline ja seadustele vastav kauplemine interneti vahendusel, peab iga e-kauplus täitma allolevad nõuded.

Punkt 1

Ettevõtja peab avaldama tarbijale oma tõesed andmed nagu: ettevõtte nimi, asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda.

Punkt 2

Tarbijale tuleb selgelt kirjeldada ostuprotsessi ning e-kaupluses peavad olema tarbija jaoks kergesti märgatavas kohas müügitingimused. Oleme välja töötanud näidismüügitingimused, milles on kajastatud seadustes sätestatud miinimumnõuded, mis e-kauplejal tuleb kindlasti täita. Müügitingimused on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga kooskõlastatud ning neid võivad kasutada kõik soovijad.

Näidismüügitingimused EST

Näidismüügitingimused ENG

Näidismüügitingimused RU

Punkt 3

Tellimuse saamine tuleb e-kaupleja poolt viivitamatult kinnitada (automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument).

Punkt 4

E-kaupleja peab tarbijale teavitama müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.
Kauba hinna alandamise teates tuleb ära näidata hinna alandamisele eelnenud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul samas müügikohas kaupleja kohaldatud varasem hind.

Hinna avaldamise juhend

Punkt 5

Kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo. Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist.

Punkt 6

Tarbijale tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning kõik täiendavad veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muud kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal (postitasu tuleb esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem).

Punkt 7

Tarbijale peab arusaadav olema maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg).

Punkt 8

Taganemisõiguse olemasolu korral tuleb esitada selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning taganemisavalduse tüüpvorm vastavalt justiitsministri määrusele.

Taganemisavalduse tüüpvorm
Taganemise näidisjuhend

NB! Kui taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud, tuleb esitada teave selle kohta, et tarbijal taganemisõigus puudub, või kui tarbija võib oma taganemisõiguse kaotada, teave selle kohta, millistel asjaoludel taganemisõigus kaotatakse.

Punkt 9

Teave, kes kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud. Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise-eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.

Punkt 10

Kui tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab tagastamise kulud tarbija, tuleb e-kauplejal tagastada tellimisel tasutud asja kättetoimetamise kulu (juhul, kui see tellimusele lisandus). Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule. Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2.50 €, tuleb ühe toote tagastamise korral tagastada ka postikulu 1.25 € ulatuses.

Punkt 11

Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid (näiteks tootjagarantii), tuleb kirjeldada selle olemasolu ja tingimused.

Punkt 12

Tarbijale tuleb esitada teave pretensiooni esitamise õiguse, aja ja korra kohta.

Pretensiooni esitamise ja garantii ning kaebuse lahendamise juhend

Punkt 13

Tuleb kirjeldada ettevõttes rakendatav kaebuste lahendamise kord (näiteks teave kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta või konkreetse e-posti aadressi, kuhu oleks kõige mõistlikum kaebused esitada).

Punkt 14


Tarbijale tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise ja otseturustuse kohta.

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Andmekaitsetingimuste näidis EST

Andmekaitsetingimuste näidis ENG

Andmekaitsetingimuste näidis RU

Punkt 15

E-kaupleja annab tarbijale info võimaluse kohta pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused. Eestis on kohtuväline kaebusi lahendav organ Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Punkt 16

Kui ettevõtja on kauba maaletooja või pakendab kliendile kauba kilesse, pappi või mistahes teise pakendisse, tuleb liituda taaskasutusorganisatsiooniga, esitada pakendimassiaruandeid ning tasuda pakendiaktsiis.

Punkt 17

Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised. Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mida tuleb täita ning millest juhinduda vastavalt oma tegevusvaldkonnale:

Alkoholiseadus
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
Elektroonilise side seadus
Kaubamärgiseadus
Konkurentsiseadus
Käibemaksuseadus
Küberturvalisuse seadus
Maksukorralduse seadus
Pakendiaktsiisi seadus
Pakendiseadus
Reklaamiseadus
Tarbijakaitseseadus
Toiduseadus
Toote nõuetele vastavuse seadus
Tubakaseadus
Tulumaksuseadus
Turismiseadus
Töölepingu seadus
Võlaõigusseadus
Äriseadustik

Punkt 18

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostanud põhjaliku e-kaubanduse juhendi kauplejatele:

Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele

Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele Lisa 1. Kosmeetika toodete müük

Punkt 19

Andmekaitse Inspektsioon on koostanud põhjaliku juhendi turvalise e-poe loomiseks ja praktilise juhendi isikuandmete töötlejale:

Turvaline e-pood (3.01.2017)
Isikuandmete töötleja üldjuhend (31.05.2018)
Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses

Punkt 20

Toidu e-kaubandusega tegeledes tuleb oma tegevusest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit. Abistava juhendi leiad siit:

Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses

Punkt 21

Lisaks on olulised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused vastavalt ettevõtja tegevusvaldkonnale:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011 tarbija õiguste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul

Lisaks

Vaata siit lisaks ka 3-osalist webinari teemal “kuidas e-äriga alustada?”

“Osta ja kauple targalt, millised on peamised kohustused ja õigused?”

“E-kaubanduse trendid ja Turvaline Ostukoht”

“Ülepiiriline e-kaubandus”

E-kaubandus on kauplemisviis

E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises keskkonnas ja ka lepingud pakkuja ja kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel, füüsiliselt üheaegselt samas kohas viibimata. Et tagada eetiline ja seadustele vastav kauplemine interneti vahendusel, peab iga e-kauplus täitma allolevad nõuded.

Punkt 1

Ettevõtja peab avaldama tarbijale oma tõesed andmed nagu: ettevõtte nimi, asukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda.

Punkt 2

Tarbijale tuleb selgelt kirjeldada ostuprotsessi ning e-kaupluses peavad olema tarbija jaoks kergesti märgatavas kohas müügitingimused. Oleme välja töötanud näidismüügitingimused, milles on kajastatud seadustes sätestatud miinimumnõuded, mis e-kauplejal tuleb kindlasti täita. Müügitingimused on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga kooskõlastatud ning neid võivad kasutada kõik soovijad.

Näidismüügitingimused EST

Näidismüügitingimused ENG

Näidismüügitingimused RU

Punkt 3

Tellimuse saamine tuleb e-kaupleja poolt viivitamatult kinnitada (automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus, arve või muu dokument).

Punkt 4

E-kaupleja peab tarbijale teavitama müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind.
Kauba hinna alandamise teates tuleb ära näidata hinna alandamisele eelnenud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul samas müügikohas kaupleja kohaldatud varasem hind.

Hinna avaldamise juhend

Punkt 5

Kauba kohta tuleb anda detailne ja eestikeelne tooteinfo. Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda ettevõtjalt kahjude hüvitamist.

Punkt 6

Tarbijale tuleb esitada kauba koguhind koos maksudega ning kõik täiendavad veo-, posti-, kättetoimetamise või mis tahes muud kulud, kui need kulud tuleb kanda tarbijal (postitasu tuleb esitada hiljemalt ostukorvis, kui tasu suurus oleneb tellimuse suurusest, vastasel juhul tuleb hinnad esitada varem).

Punkt 7

Tarbijale peab arusaadav olema maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning asja kättetoimetamise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, tarneperiood, teenuse puhul lepingu täitmise aeg).

Punkt 8

Taganemisõiguse olemasolu korral tuleb esitada selle õiguse kasutamise tingimused, tähtaeg ja kord ning taganemisavalduse tüüpvorm vastavalt justiitsministri määrusele.

Taganemisavalduse tüüpvorm
Taganemise näidisjuhend

NB! Kui taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud, tuleb esitada teave selle kohta, et tarbijal taganemisõigus puudub, või kui tarbija võib oma taganemisõiguse kaotada, teave selle kohta, millistel asjaoludel taganemisõigus kaotatakse.

Punkt 9

Teave, kes kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud. Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus vaid juhul, kui ettevõtja teda sellest enne lepingu sõlmimist teavitas. Kui ettevõtja jätab tarbijale sellekohase teabe lepingu sõlmimise-eelselt esitamata, siis peab kulud kandma ettevõtja ise.

Punkt 10

Kui tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab tagastamise kulud tarbija, tuleb e-kauplejal tagastada tellimisel tasutud asja kättetoimetamise kulu (juhul, kui see tellimusele lisandus). Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule. Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2.50 €, tuleb ühe toote tagastamise korral tagastada ka postikulu 1.25 € ulatuses.

Punkt 11

Kui e-kaupleja pakub seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele lisaks täiendavat müügigarantiid (näiteks tootjagarantii), tuleb kirjeldada selle olemasolu ja tingimused.

Punkt 12

Tarbijale tuleb esitada teave pretensiooni esitamise õiguse, aja ja korra kohta.

Pretensiooni esitamise ja garantii ning kaebuse lahendamise juhend

Punkt 13

Tuleb kirjeldada ettevõttes rakendatav kaebuste lahendamise kord (näiteks teave kaebustega tegeleva töötaja kontaktandmete ja vastuvõtuaegade kohta või konkreetse e-posti aadressi, kuhu oleks kõige mõistlikum kaebused esitada).

Punkt 14


Tarbijale tuleb esitada info isikuandmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete koosseisu, isikuandmete töötlemise korra ja viisi ning isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamise ja otseturustuse kohta.

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Andmekaitsetingimuste näidis EST

Andmekaitsetingimuste näidis ENG

Andmekaitsetingimuste näidis RU

Punkt 15

E-kaupleja annab tarbijale info võimaluse kohta pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole ning pöördumise tingimused. Eestis on kohtuväline kaebusi lahendav organ Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 30 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Punkt 16

Kui ettevõtja on kauba maaletooja või pakendab kliendile kauba kilesse, pappi või mistahes teise pakendisse, tuleb liituda taaskasutusorganisatsiooniga, esitada pakendimassiaruandeid ning tasuda pakendiaktsiis.

Punkt 17

Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud ja õigustühised. Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mida tuleb täita ning millest juhinduda vastavalt oma tegevusvaldkonnale:

Alkoholiseadus
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
Elektroonilise side seadus
Kaubamärgiseadus
Konkurentsiseadus
Käibemaksuseadus
Küberturvalisuse seadus
Maksukorralduse seadus
Pakendiaktsiisi seadus
Pakendiseadus
Reklaamiseadus
Tarbijakaitseseadus
Toiduseadus
Toote nõuetele vastavuse seadus
Tubakaseadus
Tulumaksuseadus
Turismiseadus
Töölepingu seadus
Võlaõigusseadus
Äriseadustik

Punkt 18

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostanud põhjaliku e-kaubanduse juhendi kauplejatele:

Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele

Juhend e-kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele Lisa 1. Kosmeetika toodete müük

Punkt 19

Andmekaitse Inspektsioon on koostanud põhjaliku juhendi turvalise e-poe loomiseks ja praktilise juhendi isikuandmete töötlejale:

Turvaline e-pood (3.01.2017)
Isikuandmete töötleja üldjuhend (31.05.2018)
Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses

Punkt 20

Toidu e-kaubandusega tegeledes tuleb oma tegevusest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit. Abistava juhendi leiad siit:

Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses

Punkt 21

Lisaks on olulised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused vastavalt ettevõtja tegevusvaldkonnale:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011 tarbija õiguste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul

Lisaks

Vaata siit lisaks ka 3-osalist webinari teemal “kuidas e-äriga alustada?”

“Osta ja kauple targalt, millised on peamised kohustused ja õigused?”

“E-kaubanduse trendid ja Turvaline Ostukoht”

“Ülepiiriline e-kaubandus”

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega