Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Reklaamiseadust plaanitakse muuta. Mis sina sellest arvad?

February 14, 2024

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teinud ettepaneku ja algatuse reklaamiseaduse muutmiseks. Ideed puudutavad reklaami mõistet, põhimõtteid, kui ka alkoholi, finantsteenuste ja muude valdkondlike reklaamide regulatsiooni.
Plaanitavate muudatuste eesmärgiks on toodud reklaamiseaduses esinevad probleemid nagu tarbijakaitse, rahvatervis jm, mis ei ole ajas muutunud oludega võibolla enam kõige paremini kaitstud.
Muudatused mõjutavad kõiki ettevõtteid, kes reklaamivad oma tooteid, teenuseid, üritusi või pakuvad reklaamide koostamise või avalikustamise teenust.

Üldisemad muudatused

 • Ministeerium soovib luua ühtset reklaami sätet, kus on defineeritud, mis on reklaam ning selle juures lisatud üheselt ka kõik välistused, mida ei käsitata reklaamina.
 • Soovitakse korrastada eksitava reklaami keelu sätet.
 • Muuta lastega seonduvat sätet nii, et reklaam, mille sihtgrupi moodustavad peamiselt lapsed, ei tohi sisaldada pöördumist lapse poole, millega teda vaid otseselt (mitte kaudselt) kutsutakse üles nõudma teiselt isikult reklaamitava kauba omandamist või teenuse kasutamist.
 • Ministeerium plaanib reklaamiseadust täiendada ka mõjuisikute regulatsiooniga, et oleks selge, millal kohaldub reklaamiseadus mõjuisiku tegevusele. Kehtivas reklaamiseaduses ei ole eraldi käsitatud sotsiaalmeedias tegutsevaid mõjuisikuid, kuna seadus koostamise hetkel veel see teema ei olnud levinud.
 • Kehtiv reklaamiseadus sätestab välistused ehk mida reklaamiks ei loeta lähtuvalt füüsilistest kohtadest, samas on tegevuskohtadeks tihtipeale ka ettevõtjate kodulehed, sotsiaalmeedia kontod ja veebikeskkonnad, mis ei ole hetkel seadusega     hõlmatud.
 • Ministeerium soovib reklaamiseaduses sisustada messi mõiste nii, et see arvestaks tänapäevaseid ja tulevikus toimuda võivaid messiformaate. See puudutab eelkõige tubaka, lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete reklaame, kuivõrd neid tooteid ei tohi muidu reklaamida, aga vastavatel messidel küll. Kehtivas reklaamiseaduses puudub messi mõiste.
 • Välja on käidud ka idee muuta kanalipõhised piirangud kanalineutraalseteks või laiendada piiranguid kõikidele asjakohastele olemasolevatele kanalitele. Kanalipõhine reklaami keeld on näiteks reklaamiseaduses sätestatud keeld teha reklaami     koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kasutuses olevates ruumides. Samas on suur osa reklaamist lastele kättesaadav internetis, sh sotsiaalmeedias, mis seab kahtluse alla muude kanalite piirangute asjakohasuse ja eesmärgipärasuse.
 • Reklaami piirangud kohalduksid lisaks alkohoolse toote reklaamile ka alkoholi toidugrupi reklaamile ning sellisele reklaamile, mis mõjub alkoholi reklaamina. Muudatuse tulemusena võivad ka alkoholivabade toodete reklaamimisele lisanduda täiendavad piirangud juhul, kui reklaamitavad tooted näevad välja täpselt samasugused nagu alkohoolsed tooted. Kehtiva reklaamiseaduse puhul ei ole üheselt selge, kas alkoholi reklaam tähendab alkoholi kui toidugrupi reklaami või     konkreetse toote reklaami.
 • Vaadata üle alkoholi reklaamis lubatud elemendid ning laiendada võimalusi alkoholi reklaami kaudu suunata inimesi tervislikuma või keskkonnasäästlikuma valiku poole. Näiteks on välja pakutud, et alkoholi reklaamis võiks lisaks toote nimele,     serveeringule, liigile, geograafilisele piirkonnale jm lubada ka tootmise infot alkoholivabade või lahjemate alternatiivide kohta, infot keskkonna vaatest ja infot vähihaiguste tekkimisohu kohta.
 • Ministeerium kaalub ka sellise alkoholi reklaami piirangu kaotamist, mille kohaselt ei tohi alkoholi reklaami teabe heliline ja visuaalne kujundus sisaldada eluta asja animeeritud kujutist. Piirangu kaotamise kõrval on arutlusel ka idee muuta     praegust piirangut rangemaks selliselt, et mitte ainult asja liikumine ei oleks keelatud, vaid keelatud oleks ka kaamera liikumine asja ümber. Praegu on kaamera liikumine asja ümber lubatud.
 • Kehtiva reklaamiseaduse kohaselt on alkoholi reklaam keelatud tele- ja raadioprogrammis kella 7.00-st kuni 22.00-ni. Samas on kasutusele tulnud uued kanalid, kus reklaami saab kõigile ja sõltumata kellaajast näidata, näiteks erinevad     sotsiaalmeediakanalid, järelevaatamise teenused, reklaamiribad erinevatel veebilehekülgedel jm. Seetõttu on ministeerium ühe lahendusena välja pakkunud laiendada piiranguid ka teistele asjakohastele kanalitele, mida noorte poolt valdavalt kasutatakse. Teine võimalik lahendus on muuta piirangud kanalineutraalseks. See tähendab, et kui alkoholi reklaami puhul on eesmärk, et reklaam ei jõuaks alaealisteni, siis tuleks piirang sõnastada läbi sellise eesmärgi, mitte läbi kanali, kus reklaami näidata võib või ei või.
 • Ministeerium on teinud ettepaneku muuta finantsteenuse reklaami sätte struktuur selgemaks, et muud finantsteenuse reklaami sätted eristuvad selgelt tarbijakrediidi reklaami sätetest.
 • Viia finantsteenuse reklaami mahu piirangud kooskõlla EL õigusega, et ei esineks põhjendamatut ülereguleerimist, seal hulgas ka selles osas, mida tohib või peab finantsteenuse reklaamis näitama. Tarbijale tuleks esitada üksnes vajalikku teavet, mis võimaldab olulist infot võrrelda, ning vältida tuleb ohtu, et tarbija loobub info ülekülluse tõttu sellega tutvumisest.
 • Lisaks on arutlusel pankadeväliste finantsteenuste (kiirlaenude) reklaami keelustamine, aga enne seda tellib ministeerium uuringu, selgitamaks muu hulgas välja, kui suur osa tarbijakäitumises on finantsteenuse reklaamil.
 • Ministeerium soovib laiendada finantsteenuste reklaami kanalipõhist piirangut või muuta piirang kanalineutraalseks. Kehtiva reklaamiseaduse kohaselt on tele- ja raadioprogrammis keelatud reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbija käsutusse krediidilepingu alusel rahasumma või vahendada selliseid lepinguid.
 • Arutlusel on ka hasartmängu reklaami keelamine, kuid enne seda tellib ministeerium uuringu, selgitamaks muu hulgas välja, kui suur osa tarbijakäitumises on hasartmängu reklaamil.
 • Ministeerium on teinud ettepaneku kaaluda tervishoiuteenuse reklaami keelu leevendamist või kaotamist. Kehtiva reklaamiseaduse kohaselt on tervishoiuteenuse, sealhulgas kunstliku viljastamise reklaam keelatud.
 • Tõhusama järelevalve tagamiseks on idee panna seaduses selgemalt paika vastutused järelevalve eest eri valdkondades, mh anda Finantsinspektsioonile finantsteenuse reklaami järelevalve pädevus ning Põllumajandus- ja Toiduametile järelevalveõigus menetleda reklaami juhtumeid, mis sisaldavad eksitavat toidualast teavet, nt toitumis- ja tervisealaseid väiteid. Hetkel on eeltoodud teemade puhul järelevalve pädevus ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil.
 • Lisaks on kaalumisel alternatiivse menetlusliigi, nii-öelda haldustrahvimenetluse loomine.

 
Ministeeriumi esialgse plaani kohaselt valmib reklaamiseaduse muutmise eelnõu 2024. aasta lõpuks ning muudatused jõustuksid 2025. aasta lõpus.

 

Kui sul on ettepanekuid ja tagasisidet plaanitava reklaamiseaduse muudatuse kohta siis anna sellest teada tonu@e-kaubanduseliit.ee hiljemalt 27. veebruariks.

 

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega