Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Paljud veebipoed ja jaemüüjad ei ole teadlikud levitajatele kehtestatud nõuetest

April 28, 2022

Kati Posti
- Author  
Projektijuht

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Kati PostiKati Posti
Tõnu Väät
Kati Posti
Kati Posti
- Autor  
Projektijuht
Tegevjuht

Transpordiamet kontrollib aastaringselt e-poodides ja kauplustes müüdavate sõidukite, samuti sõidukite varuosade, varustuse ja seadmestike nõuetele vastavust. Kontrollide käigus on tuvastatud, et veebipoed ja jaemüüjad ei ole teadlikud levitajatele kehtestatud nõuetest. Levitajad (isikud, kes teevad toote turul kättesaadavaks) on kohustatud kontrollima, enne toote müüki panemist, kas toode vastab nõuetele ning kas tootega on kaasas seadusega nõutav dokumentatsioon. Vastav kohustus tuleneb toote nõuetele vastavuse seadusest.

Enne toote turul kättesaadavaks tegemist :

✓ Kontrollige toote esmast ettenähtud kasutust tootja poolt ja kas toode kannab tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada.

✓ Kontrollige kas toode kannab vastavusmärgist (andmesilti).

✓ Veenduge, kas tootja on märkinud oma nime või kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti.

✓ Veenduge, et tootel on kaasas vastavustunnistus, kasutusjuhend ja ohutusteave.

✓ Kontrollige, et tarbijale turul kättesaadavaks tehtava tootega on kaasas vähemalt eestikeelsed juhised ja ohutusteave.

✓ Vajadusel pöörduge abi saamiseks turujärelevalveasutuse poole ja küsige, kas sõiduk, selle varuosa, varustus või seadmestik vastab kõigile nõuetele.

Toote nõuetele vastavuse seadus näeb ette vastutuse toote turule laskmise ja turul kättesaadavaks tegemise tingimuste rikkumise eest. Füüsilist isikut lubab seadus karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühiku ja füüsilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Transpordiameti eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid suunata levitajaid tähelepanu pöörama seadusest tulenevatele kohustustele.

Näited Transpordiameti poolt tuvastatud eksimustest:

Paljud e-poed müüvad L-kategooria sõidukeid, millele kohaldub tüübikinnituse nõue. Kuid tüübikinnituse nõudest ja seda kinnitavatest dokumentidest kuuleb toote levitaja alles Transpordiameti käest.

Sageli peetakse selliseid istmega sõidukeid kergliikuriteks, kuid seda need ei ole.

Sõiduk, millel on iste, on liiklusseaduse tähenduses pisimopeed, mopeed või isegi mootorratas, olenevalt tema valmistajakiirusest. Seega kohalduvad sellisele sõidukile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 168/2013 nõuded ning seega tüübikinnituse nõue. Liiklusseadus § 2 lg 211 sätestab, et kergliikur on käesoleva seaduse § 87 lõike 12 nõuetele vastav ühe inimese vedamiseks ettenähtud istekohata elektri jõul liikuv sõiduk, välja arvatud jalgratas.

Sõidukitele müüdavatest varuosadest on probleemseimad tooted sõidukite laternates kasutatavad pirnid. Müügikõlbulik toode on selline mis omab, kas tüübikinnitust või siis tüübikinnitust välistavat kasutusotstarvet ja CE märgistust. Kui need nõuded ei ole täidetud, siis toodet turule lasta või turul kättesaadavaks teha ei tohi.

Sõiduki laternas kasutatav lamp peab vastama E-reegli nr 37, nr 99 või nr 128 nõuetele. E-reegli nr 37 sätestab nõuded hõõglampidele, e- reegel nr 99 sätestab nõuded gaasvalgusallikatele ja e-reegel nr 128 sätestab nõuded Led valgusallikatele. Kõigi nende puhul on ühine see, et nõuetele vastamiseks peavad valgusallikad olema tüübikinnitatud ja omama vastavat märgistust ning tüübikinnituse andmise teatist.

Veel tuleb silmas pidada, et Euroopa Liit lubab oma turule sõidukeid ja selle varustust, varuosi ning seadmestikke, mis vastavad EL määruste nõuetele.

Kui tellida väljapoolt Euroopa Liitu sõidukeid, selle varustust või varuosi, teavitab Maksu- ja Tolliamet sellest turujärelevalvega tegelevaid asutusi - Transpordiametit või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit – ning küsib, kas toote võib lubada Euroopa Liidu turule. Kui tootel ei ole kaasas seaduses ette nähtud dokumente ega oma vastavat märgistust, siis toodet tollist edasi ei lubata.

Viimastel aastatel on olnud juhtumeid, kus selgub alles tollis, et tellitud kaup ei vasta EL-i nõuetele. Sellisel juhul ei luba turujärelevalveasutus kaupa tollist edasi ning see tuleb tagasi saata või hävitada.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega