Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Meedia

Tarbijakaitseamet: märgukiri seoses tarbijakaitseseaduse muudatustega

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Austatud E-kaubandussektori esindaja,


Tarbijakaitseseaduse (TKS) uus redaktsioon, mis jõustub 01.03.2016, muudab muuhulgas kauplejate kohustusi teabe esitamisel seoses arvutivõrgu vahendusel sõlmitud lepingutega. Uue TKS redaktsiooniga võetakse Eesti õigusesse üle tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv, samuti otsekohalduv määrus tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

Alates 01.03.2016 on kauplejal vastavalt TKS § 26 lg 2 kohustus teavitada tarbijat tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusest, kelle poole tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks.

Teave peab sisaldama vähemalt vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse või selle loonud isiku nime, kontaktandmeid, veebilehe aadressi ja infot selle kohta, kus saab tutvuda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega.

Eestis täidab kohtuvälise tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidluste lahendava organi rolli tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon, kui kaupleja ei ole vabatahtlikult kohustunud osalema mõne muu TKS §-i 30 kohaselt tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetluses. Vastav tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste nimekiri avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

15. veebruaril 2016 avatakse kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatakse ligipääsuks aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Vastavalt TKS uue redaktsiooni § 26 lõikele 5 on kauplejad, kes sõlmivad tarbijatega lepinguid elektrooniliste vahendite abil, ja infoühiskonna teenuse osutajad, kes võimaldavad tarbija ja kaupleja vahelisi lepinguid sõlmida arvutivõrgu abil, kohustatud teavitama tarbijaid internetipõhisest vaidluste lahendamise platvormist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013.

Vastavalt nimetatud määruse artiklile 14 peavad kauplejad, kes sõlmivad müügi- või teenuse osutamise lepinguid arvutivõrgu vahendusel ja teenuseosutajad, kes võimaldavad tarbijatel ja kauplejatel sõlmida lepinguid internetipõhise kauplemiskoha veebisaidil, esitama veebilehel lingi internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile.

Kõnealune link peab olema tarbijate jaoks lihtsalt juurdepääsetav.

Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis.

Kuivõrd ODR platvormi näol on tegemist tehnilise lahendusega, mille puhul võib tarbija või kaupleja aeg-ajalt vajada kasutajatuge, pakub arendus ka võimalust küsida abi nö ODR nõustajatelt. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

Vastavalt eelnimetatud määruse (EL) nr 524/2013 artiklile 9 edastatakse kauplejale internetipõhise vaidluste platvormi poolt hõlpsasti mõistetaval kujul ja viivitamata ning tema poolt valitud ühes liidu institutsioonide ametlikus keeles tarbija kaebus teabega kohta, et pooled peavad leppima kokku ühe vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, et kaebuse saaks viimasele menetlemiseks edasi saata.

Kui pooled kokkuleppele ei jõua või kui pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust ei tuvastata, siis kaebuse menetlemine lõpetatakse.

Muuhulgas edastab platvorm e-kauplejale, kelle vastu kaebus on esitatud, ettepaneku leppida kümne kalendripäeva jooksul kokku vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes. Internetipõhise vaidluste lahendamise platvorm edastab kaebuse automaatselt ja viivitamata sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, mille kasutamises pooled on kokku leppinud.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, millele kaebus on edastatud ning milleks Eestis registreeritud kauplejatega sõlmitud lepingute puhul on tarbijavaidluste komisjon, teatab pooltele viivitamata, kas ta nõustub vaidlust menetlema või keeldub sellest.

Kui pooled ei jõua 30 kalendripäeva jooksul pärast kaebuse vormi esitamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes kokkuleppele või kui vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus keeldub vaidluse menetlemisest, siis kaebuse menetlemine lõpetatakse.

Kaebuse esitajale antakse teada, et ta võib pöörduda internetipõhise vaidluste lahendamise nõustaja poole, et saada üldist teavet muude õiguskaitsevahendite kohta, nagu näiteks kohtumenetlus.

Tarbijakaitseamet on seoses ODR platvormi rakendumisega ning tarbijakaitseseaduse muudatustega uuendanud ka e-kaubandusega tegelevale ettevõtjale suunatud juhendit, mis on leitav SIIT.


Lugupidamisega

 

Thea Palm
Turujärelevalveosakonna juhataja

Koostanud Kristina Vaksmaa-Tammaru
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja
6201708
kristina.vaksmaa@tarbijakaitseamet.ee

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega