Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Uudised

EU direktiiviga kaasnevad muudatused tarbijatele ja e-poodidele

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Tarbija õiguste direktiivist tulenevad muudatused

Euroopa Parlament andis 23. juunil 2011.a. oma heakskiidu uuele tarbija õiguste direktiivi eelnõule. Pärast direktiivi jõustumist on liikmesriikidel kaks aastat aega enda õigusaktide direktiiviga kooskõlla viimiseks.

Uus direktiiv muudab senikehtinud direktiivi 97/7/EÜ tarbijate kaitse  kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral (nn  kaugmüügidirektiiv).Olulisemad internetimüüki puudutava muudatused direktiivis:

  1. direktiiv lähtub üldpõhimõttena maksimumühtlustamise põhimõttest - seega ühtlustatakse kõigi EL liikmesriikide regulatsioon  internetimüügi osas. Kõigi liikmesriikide õigusaktides sätestatakse  ühtsed nõuded e-kaubanduse suhtes. See on suunatud piiriülese kaubanduse lihtsustamisele. Regulatsioon ei  keela tulevikus kauplejal anda tarbijale kokkuleppel soodsamaid  tingimusi võrreldes seadusega.
  2. ühtlustatakse kogu Euroopa Liidu ulatuses tarbija taganemisõiguse tähtaeg, mis on 14 päeva. Teatavasti ongi Eestis taganemisõigus 14 päeva, mis on ka maksimum.  Seega meil seda muudatust sisse viia ei tule. Miinimum  7 päevane  taganemisõigus kehtib hetkel näiteks Suurbritannias.
  3. tarbija taganemisõiguse tähtaja pikenemine Hetkel võib tarbija  lepingust taganeda kolme kuu jooksul asja tarbijani jõudmise päevast kui pakkuja ei ole tarbijat teavitanud  tema 14 päevasest taganemisõigusest. Siin viiakse sisse üsna oluline ajaline muudatus, millele peaks  kindalsti iga kaupleja tähelepanu pöörama.  Senise kolme kuu asemel  hakkab tarbijal olema õigus seda teha ühe aasta jooksul, kui tarbijale  jäetakse kohe lepingu sõlmimisel teatamata, et tal on õigus 14 päeva  jooksul ilma põhjust nimetamata lepingust taganeda.
  4. raha tagastamine tarbijale lepingust taganemise korral Täna tuleb tarbijale lepingust taganemise korral tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Uue direktiivi korral tuleb talle tema poolt tasutu tagastada  viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise  teate jõudmisest pakkujani. Seega muutub aeg poole võrra lühemaks.
  5. prooviajal asja kasutamise keeld 14-päevase taganemisõiguse kehtivuse ajal keelab direktiiv asja kasutamise. Asja kasutamine ei võta tarbijalt taganemisõigust, kuid kaupleja saab  tarbijalt nõuda hüvitist ulatuses, mille võrra asja väärtus vähenes. Kui tarbija on asja eest juba tasunud, saab tasaarvestuse teel vastava summa tagastatavast rahast kinni pidada. Kui taganemise põhjuseks on kaubal esinev puudus, on asja kasutamine lubatud.
  6. taganemisega seotud asja tagastamise kulud kannab tarbija VÕS § 59 lg 3 alusel kannab asja tagastamise kulud pakkuja kui tarbija taganeb tellimusest. VÕS § 194 lg 4 - Taganemise korral kannab asja tagastamise või teenuse  hüvitamisega seotud kulud ja sellega seotud riisiko kaupleja, kui  seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Lepingupooled võivad kokku leppida, et tarbija kannab tagastamise tavalised kulud kuni  summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud  asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

Uue direktiivi puhul eelduslikult kannab tagastamise kulud tarbija,  välja arvatud juhul, kui kaupleja on ise lepingus selle kohustuse enda  kanda võtnud.Küll on kohustuslik tarbijat lepingu sõlmimisel teavitada, et taganemise korral peab ta asja tagastama ja ise saatekulud kandma.II.

Ühine Euroopa müügiõigus 11.oktoobril 2011 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua vabatahtlik  ühine Euroopa müügiõigus.

Selle abil lihtsustatakse kauplemist,  kehtestades ühtsed normid piiriüleste lepingute jaoks kõigis 27 ELi liikmesriigis.Komisjoni ettepaneku peavad heaks kiitma ELi  liikmesriigid ja Euroopa Parlament, kes juba on avaldanud sel aastal  toimunud hääletusel ettepanekule suurt toetust.Kokkuvõtvalt tuleb suuremaid muudatusi nii kauplejale kui ka tarbijale.

Tasub oma õigusi ja kohustusi teada, et vältida edaspidiseid sehkendusi  ja probleeme.Väga paljud e-kauplejad ei tea, et ka hetkel võib tarbija  lepingust taganeda kolme kuu jooksul asja tarbijani jõudmise päevast kui pakkuja ei ole tarbijat teavitanud  tema 14 päevasest taganemisõigusest.Arvestades seda, et väga paljud e-kauplejad ei täida seadusest  tulenevaid kohustusi on Eesti e-poodidest ostlemine päris mõnus tegevus  oma kolme kuulise tagastamise tähtajaga.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega